สมัครเรียนออนไลน์ 2566 รอบที่ 2 (Quota)

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

ข้อตกลงในการสมัครเรียนออนไลน์

 • ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ในคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 • ข้อความที่กรอกข้อมูลจะต้องเป็นความจริงทุกประการหากผู้สมัคร ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบการสอบคัดเลือก หรือกรอกข้อความที่ไม่เป็นความจริง ผู้สมัครยินยอมให้ตัดสิทธิ การเข้าศึกษาต่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 • การสมัครท่านสามารถสมัครได้ 2 วิธี คือ
  1. สมัครได้ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
  2. สมัครออนไลน์ ตามขั้นตอนของระบบนี้

ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

 1. ติดต่อสอบถามการสมัครที่ Facbook มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 2. จัดเตรียมหลักฐานการสมัครเพื่ออัพโหลด (เป็นไฟล์รูปภาพ jpg ) ดังนี้
  • รูปถ่าย
  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียน(รบ. หรือ ปพ.1) หน้า 1 และหน้า 2
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการสมัคร